Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
27.8.2019 kl. 16:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset suorittavalle

Opintojakso koostuu kolmesta osasta:

  1. Ohjattu perusharjoittelu 7 op
  2. Reflektio 1 op
  3. Etä- ja verkko-opetus 2 op

Ohjatun opetusharjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • kykenee itsenäisesti suunnittelemaan tavoitteisiin perustuvan pienimuotoisen opetuskokonaisuuden ja toteuttamaan sen aikuisoppilaitoksen tai jonkin muun oppimiskontekstin tavoitteiden mukaisesti
  • kykenee perustelemaan tekemiään didaktisia ratkaisuja

Etä- ja verkko-opetusjakson suoritettuaan opiskelija osaa verkostopohjaisten oppimisympäristöjen käytön perusteet.

Reflektion jälkeen opiskelijalla on realistinen näkemys tulevasta harjoittelukonteksista, minkä perusteella hän voi aloittaa perusharjoittelupaikan etsimisen ja harjoittelukokonaisuuden laatimisen

Opintopolun mukaisesti. Opintojakso suoritetaan opiskelijan aikataulun mukaisesti 1.-4. periodin aikana.

Ennen harjoittelua opiskelijalta edellytetään osallistumista infotilaisuuteen ja tutustumista oman harjoittelupaikan opetukseen ja toimintakulttuuriin. Perusharjoittelun ydinaineksen muodostavat oman opetusjakson suunnittelu ja toteutus, lähiohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut ja harjoitteluraportin laatiminen.

Etä- ja verkko-opetuksen opintojaksossa käsitellään etä- ja verkko-opetuksen hyödyntämistä omassa opetustyössä sekä teoreettiselta kannalta että verkon sovelluksiin tutustumalla.

  • Harjoitteluohjeet, oman harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelma ja omaan opetukseen liittyvä taustakirjallisuus ja mahdollinen valmis oppimateriaali.
  • Etä- ja verkko-opetuksen osuudessa kaksi ajankohtaista tieteellistä artikkelia tai verkkolähdettä.

Opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty-täydennettävä harjoittelun ohjaajan tekemän kirjallisen palautteen mukaisesti. Etä- ja verkko-opetuksen jakson arviointi koostuu esseestä. Arviointimenetelmänä on opettajan antama kirjallinen palaute. Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty. Reflektio arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Itsenäinen opetuksen suunnittelu ja toteutus sekä harjoitteluraportin laatiminen.

Ennen opintojakson aloitusta opiskelija käy HOPS-keskustelun vastuuhenkilön kanssa.

Janne Säntti