Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.12.2019 kl. 00:00 - 31.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 10.1.2020
16:00 - 20:00

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää

 • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
 • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
 • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät

Kandiopintojen ensimmäinen lukukausi

Opintojakso järjestetään joka vuosi syyslukukaudella.

 • Havainto- ja tunnistusprosessit
 • Tarkkaavaisuus
 • Tieto- ja tapahtumamuisti
 • Työmuisti
 • Ajattelun perusdimensiot
 • Lisäksi vaihtuvia ajankohtaisia teemoja
 • Eysenck, M.W. (2011) Fundamentals of cognition, luvut 1-5, 7, 10-11, (2. tai uudempi painos).
 • Vuosittain päivitettävä täydentävä kirjallisuus
 • Verkossa olevat opetusmateriaalit

Opiskelija

 • kuuntelee asiantuntijaluentoja
 • lukee oppikirjaa ja tieteellisiä tutkimusartikkeleita kurssin teema-alueilta
 • keskustelee luennoilla opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa
 • harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kommunikointia osallistumalla keskusteluun
 • omaksuu tietoa kurssin teema-alueelta

Opettaja

 • jakaa tietoa kurssin teema-alueelta
 • esittää kriittistä ajattelua aktivoivia kysymyksiä
 • pyrkii aktivoimaan opiskelijoissa uusia ajattelutapoja
 • kannustaa opiskelijoita pohtimaan asioita ja hankkimaan itse uutta tietoa asioista
 • muokkaa opetustaan opiskelijoiden kommenttien ja oppimisprosessin perusteella

Arvosteluasteikko 0-5. Arviointimenetelmänä on kuulustelu, joka sisältää vaihdellen monivalinta- ja avoimia kysymyksiä luennoista ja annetusta kirjallisuudesta. Arviointikriteerit perustuvat pääasiassa siihen, kuinka hyvin opiskelija hallitsee kurssin teema-alueen keskeiset teoriat, käsitteet ja tutkimustulokset.

Opetuskieli suomi, kirjallisuus englanninkielistä

Kontaktiopetus ja loppukuulustelu. Kuulustelu perustuu kurssikirjaan ja verkossa olevaan opetusmateriaaliin. Läsnäolo kontaktiopetuksessa ei ole pakollista, joskin suositeltavaa.