Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Övningsgrupp 20.1.2021 - 21.4.2021
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Kurs 13.11.2019 - 22.4.2020
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Kurs 16.1.2019 - 17.4.2019
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Kurs 17.1.2018 - 18.4.2018

Målgrupp

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Tidigare studier eller kunskaper

Havaintopsykologian perusteet

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kokeellisen tutkimuksen ja tieteellisen raportoinnin perusteet
 • ymmärtää kokeellisen tutkimuksen suunnittelun periaatteita
 • osaa suorittaa aineiston keruun ja analysoida tulokset ohjatusti
 • omaksuu perustaidot artikkelimuotoisen tieteellisen tekstin ymmärtämisestä
 • osaa kirjoittaa tulosten pohjalta suppean raportin

Timing

Kandiopintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukausi.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Innehåll

Ohjattu ryhmätyöskentely. Kurssiin kuuluu luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja -ohjausta, kokeellinen työ ja tutkimusraportin kirjoittaminen.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmän HowULearn 1 -kyselyyn vastaaminen. HowULearn-palautetilaisuus on osana kurssia.

Opintojaksoon sisältyy lisäksi portfolion työstäminen liittyen opintojaksoon PSYK-055.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Opiskelija

 • perehtyy kurssilla annettuun materiaaliin
 • kirjoittaa ryhmässä tutkimussuunnitelman
 • tekee mittaukset opiskelijalaboratorioissa ja analysoi tuloksia opettajan ohjauksessa
 • kirjoittaa suppeahkon tutkimusraportin pienryhmässä

Opettaja

 • jakaa opiskelijat pienryhmiin, joilla on oma opettajansa
 • jakaa opiskelijoille tutkimuskirjallisuuden
 • tarjoaa puitteet kokeiden tekemiselle laboratorioissa ja välineet tulosten analysoimiseen
 • ohjaa ja antaa palautetta koko kurssin ajan luennoilla ja pienryhmätapaamisissa

Studiematerial

Kurssin alussa jaettavat tieteelliset artikkelit ja muu materiaali

Oheiskirjallisuutena soveltuvin osin: Gescheider G. A. (1997) Psychophysics: the fundamentals. 3. tai uudempi painos

Bedömningsmetoder och kriterier

Arviointi tutkimusraportin perusteella. Arvosteluasteikko on 0-5.

Studieavsnittets form

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pienryhmissä ohjatusti aiempaan tutkimukseen perustuva havaintopsykologinen koe, analysoida kokeen tulokset ja kirjoittaa suppea tieteellinen raportti. Läsnäolo on pakollista kaikilla lähiopetuskerroilla (luennoilla ja pienryhmän kokoontumiskerroilla).