Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 13.1.2020 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 15.1.2020
14:15 - 15:45
fre 17.1.2020
14:15 - 15:45
ons 22.1.2020
14:15 - 15:45
fre 24.1.2020
14:15 - 15:45
ons 29.1.2020
14:15 - 15:45
fre 31.1.2020
14:15 - 15:45
ons 5.2.2020
14:15 - 15:45
fre 7.2.2020
14:15 - 15:45
ons 12.2.2020
14:15 - 15:45
fre 14.2.2020
14:15 - 15:45
ons 19.2.2020
14:15 - 15:45
fre 21.2.2020
14:15 - 15:45
ons 26.2.2020
14:15 - 15:45
fre 28.2.2020
14:15 - 15:45

Övrig undervisning

13.01. - 24.02.2020 mån 12.15-13.45
Mia Silfver-Kuhalampi
Undervisningsspråk: Finska
14.01. - 25.02.2020 tis 10.15-11.45
Arho Toikka
Undervisningsspråk: Finska
13.01. - 24.02.2020 mån 10.15-11.45
Mia Silfver-Kuhalampi
Undervisningsspråk: Finska
14.01. - 25.02.2020 tis 14.15-15.45
Niina Metsä-Simola
Undervisningsspråk: Finska
15.01. - 26.02.2020 ons 12.15-13.45
Arho Toikka
Undervisningsspråk: Finska
14.01. - 25.02.2020 tis 12.15-13.45
Niina Metsä-Simola
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op, VALT-103)

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 (5 op, VALT-104)

Suositeltavat edeltävät opinnot:

DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op, yliopisto)

DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op, yliopisto)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilastollisten tiedonkeruu-, analyysi- ja mallintamismenetelmien merkityksen sosiaalitutkimuksen näkökulmasta. Hän ymmärtää myös erilaisten tutkimusasetelmien mahdollisuudet sosiaalitutkimuksessa sekä hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet. Opiskelija osaa tehdä ristiintaulukointia sekä regressio-, varianssija faktorianalyysia sosiaalitutkimuksen alaan liittyvistä kvantitatiivisista aineistoista sekä lukea ja tulkita oman alansa tieteellisiä artikkeleita, joissa on sovellettu tilastollisia menetelmiä. Opintojakson asiat ovat monelta osin työelämätaitoja.

2. opintovuosi, 3. periodi

Opintojakso koostuu teemoista, joilla syvennetään edeltävien menetelmäopintojen perustietoja ja -taitoja. Teemat ja näitä tukevat tietokoneharjoitukset liittyvät läheisesti tilastollisen sosiaalitutkimuksen keskeisiin aihepiireihin kuten erilaisiin tutkimusasetelmiin, näissä ilmeneviin tiedon keruun ja mittauksen haasteisiin, tilastolliseen aineistoon tutustumisen menetelmiin, tiedon puuttuvuusongelmien havaitsemiseen sekä erilaisiin tyypillisiin näillä aloilla sovellettuihin tilastollisiin menetelmiin kuten esimerkiksi ristiintaulukointiin, regressio-, varianssi- ja faktorianalyysiin.

Kurssilla on kolmentyyppistä lähiopetusta: harjoitusryhmät ma-ke (ilmoittaudu yhteen), kaikille yhteiset "varsinaiset" luennot keskiviikkoisin (näissä siis tulee varsinainen sisältöopetus), ja perjantain "luento", joka on työpaja omien tehtävien työstämiseen, ja jossa on siis neuvontaa mutta ei mitään uutta sisältöä.

Oodissa ei saanut eriteltyä kuin kaksi erilaista opetustapahtumaa, joten nyt ke- ja pe- luennot näyttävät tuossa ihan samalta.

---

Osa ryhmistä opetetaan R-tilastokielellä, osa SPSS-ohjelmistolla.

R-tilastokieli on ohjelmointipohjainen ja siten ehkä alkuunpääsyn osalta hieman vaativampi, mutta menetelmävalikoimaltaan rikkaampi - R mahdollistaa mm. tekstiaineistojen laadullisen analyysin, monipuolisen heterogeenisen aineiston käsittelyn ja uusimmat tilastolliset menetelmät. SPSS on valikkopohjainen ja jossain mielessä siksi yksinkertaisempi, ja tekee vain ne asiat ja menetelmät, jotka IBM on ohjelmistoon koodannut - mutta tekee toki ne hyvin. Ennakko-osaamista ohjelmistoista ei kummassakaan vaadita ja harjoitukset ovat suunniteltu siten, että ne pystyy aloittelijatasolta tekemään.

---

Harjoitukset ovat avoimia ja pakollisia sosiaalitieteen kandiohjelman opiskelijoille ja vanhoilla tutkimusvaatimuksilla tutkintoa suorittaville sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian sekä yhteiskuntapolitiikan opiskelijoille. Kurssilla on mahdollista suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten korvaavat harjoitus- ja luento-osat tai molemmat kurssin alussa opastettavalla tavalla.

---

Kurssin opetuksessa läsnäolo ei ole pakollista, ainoastaan välttämätöntä. (Suomeksi: läsnäololistoja ei kerätä eikä tarvitse ilmoittaa tai varsinkaan lähetellä tositteita jos ei pääse paikalle, mutta kurssi on kyllä tosi vaikea jos joutuu olemaan paljon pois. Kannattaa varata hyvin aikaa itseopiskeluun, jos joutuu olemaan poissa.)

Opettajien laatimat kurssimateriaalit, saatavilla kurssin verkkoalustalta.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

HUOM!

SOSK-403 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op vastaa edellisten tutkintovaatimusten opintojaksoa
78450 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op

Jos sinulla on edellisistä tutkintovaatimuksista suorittamatta oppiainekohtainen
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät (oppiaineen nimi) harjoitukset 5 op,
katso vastaavuustaulukosta minkä opintojakson suorittamalla voit korvata sen.

Kurssi koostuu lähiopetuksesta luentosalissa ja tietokoneluokassa sekä toiminnasta verkkoympäristössä. Tiivis lähiopetusjakso toteutetaan yhteistyössä kandiohjelman menetelmäopettajien ja tiedekunnan menetelmäkeskuksen tilastotieteen opettajien kanssa.