Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 13.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.1.2020
14:15 - 15:45
tis 21.1.2020
14:15 - 15:45
tis 28.1.2020
14:15 - 15:45
tis 4.2.2020
14:15 - 15:45
tis 11.2.2020
14:15 - 15:45
tis 18.2.2020
14:15 - 15:45
tis 25.2.2020
14:15 - 15:45

Övrig undervisning

13.01. - 24.02.2020 mån 12.15-13.45
Mia Silfver-Kuhalampi
Undervisningsspråk: Finska
14.01. - 25.02.2020 tis 10.15-11.45
Arho Toikka
Undervisningsspråk: Finska
13.01. - 24.02.2020 mån 10.15-11.45
Mia Silfver-Kuhalampi
Undervisningsspråk: Finska
14.01. - 25.02.2020 tis 14.15-15.45
Niina Metsä-Simola
Undervisningsspråk: Finska
15.01. - 26.02.2020 ons 12.15-13.45
Arho Toikka
Undervisningsspråk: Finska
14.01. - 25.02.2020 tis 12.15-13.45
Niina Metsä-Simola
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op, VALT-103)

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 (5 op, VALT-104)

Suositeltavat edeltävät opinnot:

DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op, yliopisto)

DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op, yliopisto)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilastollisten tiedonkeruu-, analyysi- ja mallintamismenetelmien merkityksen sosiaalitutkimuksen näkökulmasta. Hän ymmärtää myös erilaisten tutkimusasetelmien mahdollisuudet sosiaalitutkimuksessa sekä hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet. Opiskelija osaa tehdä ristiintaulukointia sekä regressio-, varianssija faktorianalyysia sosiaalitutkimuksen alaan liittyvistä kvantitatiivisista aineistoista sekä lukea ja tulkita oman alansa tieteellisiä artikkeleita, joissa on sovellettu tilastollisia menetelmiä. Opintojakson asiat ovat monelta osin työelämätaitoja.

2. opintovuosi, 3. periodi

Opintojakso koostuu teemoista, joilla syvennetään edeltävien menetelmäopintojen perustietoja ja -taitoja. Teemat ja näitä tukevat tietokoneharjoitukset liittyvät läheisesti tilastollisen sosiaalitutkimuksen keskeisiin aihepiireihin kuten erilaisiin tutkimusasetelmiin, näissä ilmeneviin tiedon keruun ja mittauksen haasteisiin, tilastolliseen aineistoon tutustumisen menetelmiin, tiedon puuttuvuusongelmien havaitsemiseen sekä erilaisiin tyypillisiin näillä aloilla sovellettuihin tilastollisiin menetelmiin kuten esimerkiksi ristiintaulukointiin, regressio-, varianssi- ja faktorianalyysiin.

Opettajien laatimat kurssimateriaalit, saatavilla kurssin verkkoalustalta.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

HUOM!

SOSK-403 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op vastaa edellisten tutkintovaatimusten opintojaksoa
78450 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op

Jos sinulla on edellisistä tutkintovaatimuksista suorittamatta oppiainekohtainen
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät (oppiaineen nimi) harjoitukset 5 op,
katso vastaavuustaulukosta minkä opintojakson suorittamalla voit korvata sen.

Kurssi koostuu lähiopetuksesta luentosalissa ja tietokoneluokassa sekä toiminnasta verkkoympäristössä. Tiivis lähiopetusjakso toteutetaan yhteistyössä kandiohjelman menetelmäopettajien ja tiedekunnan menetelmäkeskuksen tilastotieteen opettajien kanssa.