Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 4.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 11.3.2020
09:15 - 11:45
ons 18.3.2020
09:15 - 11:45
ons 25.3.2020
09:15 - 11:45
ons 1.4.2020
09:15 - 11:45
ons 8.4.2020
09:15 - 11:45
ons 22.4.2020
10:15 - 12:45
ons 29.4.2020
10:15 - 12:45

Beskrivning

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalipsykologian opintosuunnan opiskelijoille.

Sosiaalitutkimuksen laadulliset menetelmät (5 op, SOSK-404)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kvalitatiivisen aineiston ja sen analysoinnin metodologisen ja teoreettisen luonteen sosiaalipsykologisessa tutkimusasetelmassa. Hän ymmärtää teoreettis-metodologisen lähestymistavan yhteyden kysymyksenasetteluun ja aineiston tuottamisen ja analysoimisen tapoihin, sekä osaa suhteuttaa erilaisia kvalitatiivisia menetelmiä toisiinsa. Hän oppii omakohtaisen tekemisen kautta arvioimaan haastattelemista kvalitatiivisen aineiston tuottamistapana.

2. opintovuosi, 4. periodi

Opintojaksolla perehdytään kvalitatiivisten menetelmien käyttöön ja teoreettis-metodologiseen asemaan sosiaalipsykologisissa tutkimusasetelmissa ja harjoitellaan haastattelemista puolistrukturoidulla virikemenetelmällä.

Vesala & Rantanen: Argumentaatio ja tulkinta

Jokinen, Juhila ja Suoninen: Kategoriat, moraali ja kulttuuri

Opintojaksolla annettava muu kirjallisuus.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Harjoituskurssi, jossa a) luetaan ja eritellään kvalitatiivisia esimerkkitutkimuksia sekä b) toteutetaan puolistrukturoitu virikehaastattelu, joka litteroidaan tekstiksi ja analysoidaan pienryhmissä. Alkutentti.