Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.1.2020 kl. 09:00 - 4.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso

Soveltuvat kandiopinnot

Sosiolingvistiikka

Opiskelija tutustuu Unkarin naapurimaissa ja muualla maailmassa asuvien unkarilaisten kielelliseen tilanteeseen.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojakso on mahdollista suorittaa kurssilla tai kirjatenttinä. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Unkarinkielisten vähemmistöjen sosiolingvistinen tarkastelu tieteellisten töiden, lehtikirjoitusten ja aidon kielimateriaalin kautta. Kielellisten variaation lisäksi kielipolitiikka ja identiteettikysymykset.

L. Göncz: A magyar nyelv Jugoszláviában; I. Lanstyák: A magyar nyelv Szlovákiában; I. Csernicskó: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján); I. Szépfalusy ym.: A magyar nyelv Ausztriában (http://real.mtak.hu/22493/1/Kontra_nyomdanak.pdf. 26.2.2017). K. Hires-László ym. (toim.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai; É. Fancsaly ym.: A magyar nyelv Horvátországban. A. Fenyvesi (toim.), Hungarian language contact outside Hungary.

Kirjatentin lukemistosta on aina sovittava erikseen vastuuopettajan (unkarin yliopistonlehtorin) kanssa.

Tunnilla on mm. pari- ja ryhmätöitä, digitaalisten aineistojen tarkastelua.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen ja tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentistä; arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti