Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Viro-suomi kontrastiivinen kielioppi (ZVI331/ZVI371) 5 Cr Kurs 3.9.2019 - 10.12.2019
Viro-suomi kontrastiivinen kielioppi (SUKU-V302/ZVI331/ZVI371) 5 Cr Kurs 4.9.2018 - 11.12.2018

Målgrupp

Opintojakso on pakollinen viron kielen aineenopettajaksi opiskeleville ja vaihtoehtoinen muille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

Tidigare studier eller kunskaper

Suositellaan opintojakson Viro vieraana kielenä suorittamista ennen tai samaan aikaan tämän opintojakson kanssa.

Kunskapsmål

Tavoitteena on, että opiskelija kehittää systemaattisen käsityksen viron ja suomen yhtäläisyyksistä ja eroista sekä niiden historiallisesta taustasta.Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa myös katsauksen kielten typologisen tutkimuksen teoreettisiin periaatteisiin, ja hänellä on käytännölinen taito analysoida viron ja suomen kieltä tärkeimpien kielioppisten ja leksisten yhtäläisyytensä ja erojen suhteen.

Timing

Maisteritutkinnon toinen opiskeluvuosi. Järjestetään syyslukukaudella (1. ja 2. periodi).

Innehåll

Opiskelijalla syventää tietojaan viron ja suomen kieliopista. Vertailu auttaa selventämään yhdenmukaisuuksia ja eroja näiden kahden itämereläisen kielen välillä ja ymmärtämään paremmin sanamuotojen ja kielen rakenteiden alkuperää ja kehitystä. Kurssilla esitellään piirteet, jotka ovat yhteisiä molemmille kielille ja yhdistävät niitä samoin kuin erot fonetiikassa, fonologiassa, morfologiassa ja syntaksissa.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; reflektointi; digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen. Opettajan toiminta: Osaamistavoitteen toteutumisen arviointi. Ongelmalähtöinen oppiminen.

Studiematerial

Luennoilla ilmoitettava oheismateriaali.

Bedömningsmetoder och kriterier

Esitelmä semiaareissa ja essee. Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Studieavsnittets form

Toteutetaan lähiopetuksena. Läsnäolovaatimus 90%.