Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
18.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 14:30

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu maisteriohjelman syventäviin opintoihin (käännös- ja tulkkausviestinnän opintosuunta, ammattikääntäminen ja -tulkkaus sekä oikeustulkkauksen opintosuunta, ammattitulkkauksen perusteet). Pakollinen maisteriohjelman opiskelijoille, mutta jos jakso on käytetty jo kandiopintoihin, tilalle on suoritettava TRA-B331 Kääntämisen ja tulkkauksen tietotekniikka.
Opintojakso kuuluu valinnaisena myös opintokokonaisuuteen Käännöstiede ja kääntäminen, joka on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ammattikääntäjien ja -tulkkien toimintakenttää ja työtapoja, ja hänellä on perustiedot kääntäjän ja tulkin ammattien luonteesta ja niissä vaadittavista valmiuksista. Hän osaa suhtautua analyyttisesti kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyviin omiin vahvuuksiinsa ja kehittämisalueisiinsa.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille viimeistään maisteriohjelman opintojen ensimmäinen vuosi.
Syyslukukausi, periodit 1 ja 2

Opintojaksossa käydään systemaattisesti läpi kääntäjän ja tulkin kompetenssit tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Kompetenssien opiskelu sidotaan käytäntöön perehtymällä monikielisen viestintä- ja käännösalan nykytilaan vierailijoiden avulla. Alalla työskenteleviä henkilöitä vierailee luennoilla kertomassa ammattikuvastaan eri näkökulmista, jolloin opiskelija tutustuu alaan taloudellisen toimijan, työntekijän sekä yrittäjän oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Opintojaksossa pohditaan yksin ja pienryhmissä kääntämisen ja tulkkauksen ongelmakohtia.

Suositeltava oheiskirjallisuus: Aaltonen, Sirkku, Siponkoski, Nestori & Abdallah, Kristiina (toim.) 2015. Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään.

Luennot, itsenäinen ja pienryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja niiden reflektointi.

Arvioinnin perustana ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, luennoilla annetut tehtävät sekä opittua reflektoiva oppimispäiväkirja tai loppukuulustelu.
Arvostelu asteikolla 0 - 5.

Lähiopetus: pakollinen läsnäolo.
Luennot, niihin liittyvät tehtävät ja loppukuulustelu.

Käännöstieteen yliopistonlehtori.