Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.12.2017 kl. 12:00 - 6.12.2018 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• tuntee länsimaisen aatehistorian, filosofian ja etiikan keskeiset näkökulmat erityisesti suhteessa teologiaan ja uskonnontutkimukseen liittyviin kysymyksiin

• kykenee erottelemaan erilaisia uskonnon, filosofian ja tieteen välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä

• tietää tieteellisen tiedon tunnusmerkit ja kykenee erottamaan tieteellisen tiedon ei-tieteellisestä tiedosta

• osaa selittää keskeisiä teologisen ja uskontoa koskevan tutkimuksen termejä ja käsitteitä ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa analyysitehtävissä

• osaa vertailla teologisen ja uskontoa koskevan tutkimuksen metodologisia lähestymistapoja toisiinsa ja osaa sijoittaa niitä laajempaan humanistisen tutkimuksen kenttään.

Sisältö

- Länsimaisen filosofian ja etiikan keskeiset suuntaukset antiikista nykypäivään ja niiden suhde teologiaan

- Teologisen tutkimuksen ja uskonnontutkimuksen luonne ja kriteerit sekä niitä koskevat metodologiset ja tieteenfilosofiset kysymykset

Opintojaksossa on kaksi mahdollista suoritustapaa. Niihin ilmoittaudutaan erikseen, mutta molemmille suoritustavoille on yhteinen Moodle-alusta. Suoritustapojen yhteiset rästitentit ovat tiedekuntatenteissä: 22.3.2018 ja 20.4.2018. Näihin kaikkiin tulee ilmoittautua.

b) Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti, johon sisältyy myös analyysitehtävä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa:

Esa Saarinen, Filosofian historia huipulta huipulle, 419s

Niiniluoto & Haaparanta: Johdatus tieteelliseen ajatteluun (sivut 5-61, 97-162)

Luomanen (toim.), Teologia johdatus tutkimukseen, 171s

Pentti Määttänen: Filosofia. Johdatus peruskysymyksiin, 274s.

b) Kirjatentti ja analyysitehtävä arvioidaan asteikolla 0–5.

Analyysitehtävän arviointia koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ilmoitetaan kurssin Moodle-sivulla.

b) Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kurssi suoritetaan lukemalla itsenäisesti vaadittu kirjallisuus ja osallistumalla tenttiin, jossa tehdään analyysitehtävä ja vastataan tenttikysymyksiin. Tentittävä yhtenä kokonaisuutena. Kysymyksiä ei jaeta etukäteen. Ensimmäinen tenttimahdollisuus on luentosarjan viimeisellä kerralla 16.2.2018 (Aurora, aud 230), ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Rästitentit, joihin ilmoittaudutaan, ovat tiedekuntatenteissä: 22.3.2018 ja 20.4.2018.