Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 12:00 - 5.9.2019 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
fre 13.9.2019
14:15 - 15:45
fre 20.9.2019
14:15 - 15:45
fre 27.9.2019
14:15 - 15:45
fre 4.10.2019
14:15 - 15:45
fre 11.10.2019
14:15 - 15:45
fre 18.10.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

* Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pahan/kärsimyksen ongelmasta käydyn keskustelun historiaa ja keskustelun systemaattista luonnetta nykyisessä teologiassa ja uskonnonfilosofiassa.

* Opiskelija osaa kytkeä pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävän filosofis-teologisen keskustelun muihin systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten teismi vs. ateismi -kiistaan, evidentialismiin yms.

* Opiskelija tuntee kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää koskevien teologisten ja filosofisten käsitysten historiaa ja niihin liittyvää nykykeskustelua.

* Opiskelija osaa kytkeä kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevat systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kysymykset käytännöllisen teologian näkökulmiin (mm. sielunhoito).

* Opiskelijalla on valmiudet vertailla kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevia käsityksiä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa, ja hän pystyy tunnistamaan näiden variaatioita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

* Pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävää keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa, erityisesti teodikea vs. antiteodikea.

* Kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä käytävää keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa; yhteydet mm. metafyysisiin kysymyksiin materialismista, naturalismista, idealismista, dualismista, transsendentaalifilosofiasta jne.

* Käytännöllisen teologian näkökulmia pahuuden/kärsimyksen ja kuoleman/kuolevaisuuden teemoihin.

* Uskontotieteen näkökulmia em. teemojen kulttuuriseen variaatioon jne.

* Kuoleman, kärsimyksen ja pahuuden tarkastelua taiteen (esim. kirjallisuus, elokuvat) avulla.

* Luentokurssi, jonka ohessa luettavia/analysoitavia tekstejä.

* Suoritustapana esim. essee tai oppimispäiväkirja, mahdollisesti myös suullinen esitys kurssin yhteydessä.

Arviointi suhteessa osaamistavoitteiden toteutumiseen.