Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
18.8.2017 kl. 12:00 - 30.8.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 5.9.2017
12:15 - 13:45
tis 12.9.2017
12:15 - 13:45
tis 19.9.2017
12:15 - 13:45
tis 26.9.2017
12:15 - 13:45
tis 3.10.2017
12:15 - 13:45
tis 10.10.2017
12:15 - 13:45
tis 17.10.2017
12:15 - 13:45
tis 31.10.2017
12:15 - 15:45
tis 7.11.2017
12:15 - 15:45
tis 14.11.2017
12:15 - 13:45

Material

Video

Beskrivning

  • Opiskelija tunnistaa tieteen, teologian ja uskontojen suhteen hahmottamiseen käytettävät perusmallit ja niiden perustelut.
  • Opiskelija kykenee yhdistämään ja vertailemaan eri oppialoilta nousevia käsityksiä tieteiden, teologian ja uskontojen suhteesta.
  • Opiskelija osaa arvioida ja vertailla viimeaikaisia luonnontieteellisiä ja käyttäytymistieteellisiä näkökulmia uskontoihin ja teologiaan.
  • Opiskelija osaa analysoida populaareja, tieteen ja uskontojen suhteisiin liittyviä tekstejä tutkimuksen valossa ja tulkita niitä monitieteisessä viitekehyksessä.

Teologian, uskonnon ja tieteen–erityisesti luonnontieteen–suhteet ovat kulttuurissamme monien kiistojen kohteena. Mitä tiede on? Millainen esimerkiksi evoluutioteorian suhde on ollut ja on uskonnollisiin instituutioihin ja teologiaan? Miten tiede voitaisiin nähdä teologisen tutkimuksen valossa? Entä kuinka teologiaa ja uskontoa on viime aikoina tutkittu luonnontieteen ja käyttäytymistieteiden tarjoamista, erityisesti kognitiivisista ja evolutiivisista, näkökulmista? Viime vuosikymmeninä onkin syntynyt monitieteellinen tutkimuskenttä, jossa tieteen ja uskonnon suhteen tutkimukseen sovelletaan historiallisia, filosofisia, psykologisia ja biologisia menetelmiä. Opintojaksolla tarkastellaan tieteen ja uskontojen suhdetta yleisellä tasolla sekä historian että filosofian välinein. Kurssilla tarkastellaan sitä, miltä uskonnot ja teologia näyttävät luonnontieteiden, erityisesti kognitiivisen uskontotieteen ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Myös nykyaikaisia ateismin ja uskonnottomuuden muotoja käsitellään, koska niiden edustajat osallistuvat usein aktiivisesti tieteen ja uskonnon rajankäyntiin. Opintojaksolla perehdytään näihin näkökulmiin uusimman kirjallisuuden ja tutkimuksen perusteella. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys siitä, kuinka tieteen ja uskonnon suhde voidaan ymmärtää, kuinka se on eri aikoina ymmärretty ja miten uskonnon tieteellinen tutkimus on vaikuttanut tähän suhteeseen. Samoin kuin alan tutkimuksessa, opetuksessa korostuu hyvin vahvasti monitieteisyys. Opintojakso rakentaa opiskelijan varhaisemman tiedon varaan (esim. tiedekunnan peruskurssit tieteellisestä ajattelusta ja teologian suhteesta filosofiaan; uskontotieteen perusteet; lukion opetus tieteen ja uskonnon suhteista). Opiskelijaa rohkaistaan yhdistämään oppimaansa tietoa teologian ja uskonnontutkimuksen eri aloilta ja soveltamaan sitä kurssin sisältöihin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin, luentojen aikana järjestettäviin harjoitustehtäviin ja kirjalliseen tehtävään, joka palautetaan kurssin päätyttyä. Luennot voi korvata kirjatentillä tai kirjallisella tehtävällä vastuuopettajan kanssa sopimuksen mukaan.

Arviointiskaala on 0-5. Kokonaisarvosanasta 50% määritetään luennoilla tehtävien harjoitustehtävien (tai kirjatentin) perusteella ja 50% kirjallisen tehtävän perusteella. Kirjallisen tehtävän kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka opiskelija kykenee yhdistelemään tietoa eri oppialoilta ja tunnistamaan julkisessa keskustelussa esiintyviä malleja tieteen ja uskonnon suhteesta.

Kurssin poikkitieteellisyyttä tuetaan vierailevilla luennoitsijoilla eri oppialoilta (uskontotiede, eksegetiikka, uskonnonfilosofia). Luentoihin sisältyy myös lukutehtäviä ja osallistumista ryhmätyöskentelyyn. Kirjallisen tehtävän tarkoituksena on soveltaa kurssin sisältöjä julkiseen keskusteluun. Ensin opiskelijat yhdessä opettajan kanssa etsivät populaareja tekstejä (sanomalehtiartikkeleita, suurelle yleisölle tarkoitettua kirjallisuutta, jne.) tieteiden ja uskontojen suhteista. Tämän jälkeen kukin opiskelija valitsee yhden tekstin, analysoi sitä kurssilla esitellyin välinein ja kirjoittaa tämän pohjalta esseen.

Aku Visala