Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.1.2020 kl. 09:00 - 31.1.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för magisterstuderande vid Statsvetenskapliga fakulteten. För utbildningsprogrammens egna arbetslivsprojekt kan målgruppen bestämmas separat. Vissa av arbetslivsprojekten lämpar sig för både kandidat- och magisterstuderande.

Arbetslivsprojekt kan välja sina deltagare genom en särskild antagning. Vissa arbetslivsprojekt är 5 sp, andra 10 sp.

Efter studieavsnittet kan studenten följande:

I fråga om arbetslivsprojekten Demola, Think Company och motsvarande arbetslivsprojekt kan studenten

 • agera kreativt och samarbeta i projekt som syftar till att lösa problem som har sitt ursprung i arbetslivs- eller samhällsrelaterade situationer eller utmaningar
 • bedöma sina egna sätt att arbeta och fatta beslut i en multidisciplinär och oförutsägbar situation där flera olika samarbetspartner medverkar
 • bedöma gruppens arbete, projektplaneringen, organiseringen och sin egen roll och sitt ansvar i gruppen
 • arbeta i en multidisciplinär studentgrupp i samarbete med företrädare för arbetslivet och forskarsamhället
 • lösa och bedöma etiska perspektiv på att tillämpa vetenskaplig kunskap i en arbetslivskontext.

I fråga om utbildningsprogrammens egna arbetslivsprojekt kan studenten

 • planera på vilka befintliga och nya sätt kunskapen inom vetenskapsområdet kan tillämpas i praktiken i aktuella situationer i arbetslivet
 • utvidga det arbetslivsnätverk som åstadkommits och därmed främja möjligheterna att få arbete eller starta företagsverksamhet
 • lösa utmanande problem och eftersträva kreativa lösningar på situationer i arbetslivet och samhället samt motivera den lösning som uppnåtts
 • bedöma sina egna sätt att agera och fatta beslut i oförutsägbara situationer och/eller situationer där flera olika samarbetspartner medverkar
 • bilda sig en uppfattning om vilka slags nya arbetsuppgifter i arbetslivet och samhället som ens egen expertis öppnar dörren för och vilka möjligheterna är att på det sättet försörja sig genom arbete och/eller företagande eller alternativa karriärvägar
 • lösa och bedöma etiska perspektiv på att tillämpa vetenskaplig kunskap i en arbetslivskontext.

I fråga om arbetslivsprojekten Demola, Think Company och motsvarande arbetslivsprojekt:

Arbetslivsprojektet är ett studieavsnitt som baserar sig på samarbetslärande. En grupp studenter arbetar med stöd från uppdragsgivare och forskare för att hitta kreativa lösningar på utmaningar som framförs av offentliga aktörer eller företag. Projektet åskådliggör genom studenternas egen verksamhet hur olika vetenskapsområdens kunskaper och färdigheter kan användas och tillämpas i problemlösning och nyskapande verksamhet. Genom projektet kan nätverk skapas mellan studenterna, arbetslivet och forskarsamhället. Beroende på uppdraget kan projektet utmynna i nya synsätt eller intäktsmodeller samt produkter, demonstrationer och prototyper. I studieavsnittet ingår en inledande uppgift och/eller en avslutande uppgift. Program där arbetslivsstudierna omfattar minst 10 sp: Vissa arbetslivsprojekt är 5 sp, andra 10 sp.

I fråga om utbildningsprogrammens egna arbetslivsprojekt:

Under studieavsnittet arbetar studenten med ansvarsfulla uppgifter tillsammans med representanter för arbetslivet. Hen motiverar och utvärderar sin verksamhet. Hen analyserar och breddar sin uppfattning om sin egen expertidentitet och hur hen vill vidareutveckla den.

Självvärdering och/eller kamratutvärdering samt eventuell utvärdering från arbetslivsrepresentanter och projektledning.

Studieavsnittet bedöms med vitsordet godkänt/underkänt.

Submit your application by October 8th to: http://helsinki.demola.net/apply

OBS! Vissa programspecifika undantag förekommer inom utbildningsprogrammen i fråga om arbetslivsprojektets omfattning när studenten har genomfört ett projekt som är mer omfattande än 5 sp.

 • Demola working life co-creation project, master level
 • Think Company-projekt på magisternivå
 • Andra motsvarande projekt på magisternivå
 • Studieinriktningarnas arbetslivsprojekt

Markku Sippola