Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.9.2018 kl. 09:00 - 28.10.2018 kl. 23:59

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

För studerande med studieinriktningen ekonomisk och social historia och för övriga studerande inom magisterprogrammet för samhälle i förändring enligt de begränsningar som uppges i undervisningsprogrammet.

Efter slutfört studieavsnitt kan studeranden uppfatta olika typer av historiska kriser, konflikter och omvälvningar och analysera deras strukturella bakomliggande orsaker, processer och effekter på kort och lång sikt. Hen kan analysera deras betydelse med tanke på samhällen, gemenskaper och individer.

Under studieavsnittet bekantar sig studerandena med den centrala litteraturen inom internationell kris- och konfliktforskning och fördjupar sig i uppkomsten, utvecklingen och effekterna av vissa centrala kriser.

Studieform är tentam i Examinarium. Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/

Litteratur (obligatorisk):

· Hämeen-Anttila & Katajala & Sihvola & Hetemäki: Kaikki syntyy kriisistä.

· Ó Gráda: Famines in history. Princeton Up 2009

· Bookchin, Murray: The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Oakland 2007

· Chaliand, Gérard: A Global History of War: From Assyria to the Twenty-First Centrury. University of California Press 2014.

Skala 0–5. Vid bedömningen beaktas prestationernas samtliga delområden och självutvärdering främjas.

a) Temaseminarium i smågrupper

b) Handledda självständiga skriftliga uppgifter