Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
22.8.2019 kl. 09:00 - 11.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 21.9.2019
09:00 - 13:00

Beskrivning

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys käsitehistoriasta historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapana. Hän tuntee käsitehistoriallista tutkimuskeskustelua ja käsitehistorian sovelluksia eri tutkimusaiheiden yhteydessä. Hän pystyy arvioimaan ja soveltamaan tätä lähestymistapaa opintoihin liittyvissä tutkimustöissään sekä tutkimuksellista otetta ja tutkimuskirjallisuuden käyttöä vaativissa työtehtävissä.

Opintojaksossa perehdytään käsitehistorian keskeisten kehittäjien teoreettis-metodologisiin näkemyksiin sekä käsitehistoriallista lähestymistapaa soveltavaan tutkimukseen. Opetus kytkeytyy meneillään oleviin tutkimushankkeisiin.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

Neljä seuraavista:

Albert O. Hirschman: The Rhetorics of Reaction

Matti Hyvärinen et al (toim.): Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (vastaa kahta kirjaa)

Reinhart Koselleck: Futures past. On the semantics of historical time

Melvin Richter: The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction

Jussi Kurunmäki & Johan Strang (toim.): Rhetoric of Nordic Democracy

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

a) Lähiopetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu