Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.11.2019 kl. 09:00 - 4.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 14.12.2019
09:00 - 13:00

Beskrivning

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sekä käsitys kansankunnan määrittelyistä että nationalismitutkimuksen eri suuntauksista. Hän tuntee nationalismitutkimuksen aatehistoriaa, käsitteitä ja keskeisiä vaikuttajia. Opiskelija osaa myös vertailla nationalismintutkimuksen eri koulukuntien eroja ja painotuksia.

Opintojaksolla käsitellään nationalismitutkimuksen historiaa, käsitteitä, keskeisiä ajattelijoita sekä pohditaan etnisyyden, sukupuolen ja kansallisvaltioiden aseman merkitystä nationalismin määrittymisessä. Opintojaksolla tarkastellaan myös nationalismin ilmemenemismuotoja eri puolilla maailmaa sekä sitä, miten kansallisuusajattelu on muokannut Suomea.

Kirjallisuus:

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

- Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit

- Benedict Anderson: Kuvitellut yhteisöt. Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua

-Anthony D. Smith: Nationalism and Modernism

-Pauli Kettunen: Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki

ohjattuihin itsenäisiin kirjoitustehtäviin sisältyvä kirjallisuus edellä mainittujen kirjojen lisäksi

- Nira Yuval-Davis: Gender & Nation

- Osmo Jussila: Nationalismi ja vallankumous suomalais-venäläisissä suhteissa 1899–1914

- Vijay Prashad: The Darker Nations. A People’s History of the Third World

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

d) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu