Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
6.2.2020 kl. 09:00 - 26.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso voidaan suorittaa valinnaisina opintoina joko Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaattiohjelmassa tai Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmassa. Se sisältyy myös European and Nordic Studies -maisteriohjelmaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti hyvinvointivaltion, erityisesti pohjoismaisen hyvinvointivaltion, historiallista tutkimusta. Hän pystyy jäsentämään hyvinvointivaltiokehityksen vaiheita, ja hänellä on perusteltu käsitys tähän kehitykseen liittyneistä toimijoista, tavoitteista ja ristiriidoista. Hän pystyy suhteuttamaan tätä omiin tiedonintresseihinsä esimerkiksi opinnäytetöissään.

Periodi: 1

Opintojaksossa perehdytään hyvinvointivaltion eri vaiheisiin ja osa-alueisiin sekä näitä käsittelevän tutkimuksen eri painotuksiin. Hyvinvointivaltiokehitystä tarkastellaan siihen vaikuttaneiden poliittisten tavoitteenasettelujen ja ristiriitojen sekä tämän kehityksen yhteiskunnallisten seurausten kannalta.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjalllisuus

Neljä seuraavista:

Niels Finn Christiansen (toim.): The Nordic Model of Welfare – a Historical Reappraisal

Kees vain Kersbergen: Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State

Pauli Kettunen: Työjärjestys. Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta

Pauli Kettunen & Klaus Petersen (toim.): Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy

Pauli Kettunen, Sonya Michel & Klaus Petersen (toim.): Race, Ethnicity and Welfare States – An American Dilemma?

Pirjo Markkola: Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ 1860-1920

Oheiskirjallisuus lähiopetuksessa

soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta, erityisesti e-julkaisuina olevien tieteellisten aikakauslehtien artikkeleita

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

a) Lähiopetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu